สมรรถนะวิชาชีพ
     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     2. ออกแบวงจรตรรกะเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การลงรหัส การแทนตัวเลขและการคำนวณ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์