2128-2005 พื้ฯบานการอินเตอร์เฟซ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอินเตอร์เฟซ
2. มีทักษะในการเลือกใช้บอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟซกับอุปกรณ์
3. มีกิจนิสัยในการคิดทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นลำดับและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟซ
2. ประยุกต์และพัฒนางานด้วยซอฟต์แวร์และการอินเตอร์เฟซ

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟซกับบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟซ การควบคุมไฟวิ่ง อักษรวิ่ง เสต็ปปิ้งมอเตอร์ การแสเงผลโดยใช้พีซี หรือไมฒโครคอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว