2128-2012            พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์                   1 - 3 - 2

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการและองค์ประกอบพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่าย
  3. มีทักษะในการติดตั้งและตรวจสอบการทำงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการทำงานอย่างเป็นระบบ

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  2. เลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. แก้ปัญหาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  4. ประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โปรโตคอลระบบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตีบนระบบเครือข่าย