3128-0006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    1-2-2

(Basic Computer Programming)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจโครงสร้างของภาษาและหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะในการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการของภาษา โครงสร้างของภาษา คำสั่ง ตัวแปร ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย ส่วนประกอบของโปรแกรม ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C หรือภาษาอื่นๆ ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม