จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส หน่วยความจำ
อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต จัดการแฟ้ม ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบปฏิบัติการ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการจัดการหน่วยความจำ อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต แฟ้ม ระบบรักษาความปลอดภัย
2. จัดการเกี่ยวกับโพรเซส หน่วยความจำ อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต แฟ้ม ระบบรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ
3. ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของ
ระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส การจัดการ
หน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม
(Files Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ